Firhàbitat

La filosofia de Firhàbitat és la de transmetre i innovar des de l’enfocament que ens ofereixen la biologia de l’hàbitat i els materials saludables i sostenibles a crear una relació saludable i equilibrada entre les persones, el seu entorn residencial i la seva activitat laboral. Les línies d’investigació previstes per aquest curs 2021-2022 són:


  • Anàlisi d’alteracions geofísiques de radioactivitat natural, radiació Gamma i neutrònica provinents del subsòl.

  • Anàlisi de la generació i comportament de corrents paràsites a la línia elèctrica (electricitat bruta) i efectes en la salut.

  • Cerca de materials i nous sistemes constructius aptes per a la seva utilització en bioconstrucció.